Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach„Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie przeżywać jakieś niepowodzenia czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi” św. Jan Paweł II

Bierzmowanie

25-06-2017, 20:51

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha".

Czy na tym polega odrębność bierzmowania od chrztu? 


Sakramentu Bierzmowania udziela ks. Biskup w parafii, w ustalonym wcześniej terminie.

Wymagania stawiane kandydatom
Kandydat jest godny do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jeśli w czasie przygotowań:

  • regularnie uczestniczył we Mszach świętych niedzielnych,
  • brał udział w organizowanych spotkaniach,
  • przystępował do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
  • uczestniczył w rekolekcjach i nabożeństwach okresowych,
  • uczęszczał na lekcje katechezy szkolnej i katecheta nie ma wobec niego zastrzeżeń,
  • przyswoił wymagane prawdy i zasady wiary Kościoła Katolickiego oraz zna podstawowe modlitwy (podane przez księdza prowadzącego kurs).


Bardzo ważne są świadectwa formacji duchowej i zaangażowania w życie Kościoła podjęte z własnej inicjatywy, jak np.: udział w rekolekcjach, pielgrzymkach pieszych, grupach wzrastania w wierze, przygotowywanie liturgii, pomoc potrzebującym, opieka nad chorymi i inne posługi Kościoła.

Duchowe zaangażowanie kandydata i jego weryfikacja
Sam Bóg kształtuje swoje życie w człowieku. Możemy jednak poznać jego jakość po postawie; na ile człowiek jest otwarty na Boga i dojrzale z Nim współpracuje. W przygotowaniach do Bierzmowania oceniamy zewnętrzne postawy kandydatów traktując je jako świadectwo życia chrześcijańskiego. Ponadto zaangażowanie w duchowe życie Kościoła określa i weryfikuje treść indeksu. Indeks wskazuje na potrzebę przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Kandydat powinien mieć poświadczenie odbycia spowiedzi (podpis po spowiedzi). 

Wymagane dokumenty
Przedkładanie wymaganych dokumentów rozłożone jest w czasie, aby bezpośrednie przygotowanie nie było mylone ze zbieraniem dokumentów, ale utożsamiane z pełną uwielbienia modlitwą we wspólnocie wiary i miłości. Terminy składania dokumentów zostaną podane kandydatom na jednym ze spotkań.

  • Skrócony odpis aktu chrztu (jeśli chrzest miał miejsce w naszej parafii to wystarczy to zgłosić podając rok chrztu podczas zapisów).
  • Biografia wybranego świętego patrona, którego imię kandydat pragnie przyjąć podczas liturgii sakramentu. Należy uzasadnić swój wybór odwołując się do cech charakteru i historii życia patrona. 
  • Przedstawienie świadka sakramentu Bierzmowania (imię i nazwisko, adres zamieszkania i relacja).


Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym.
Kodeks Prawa Kanonicznego ( Kodeks Jana Pawła II z 1983)
Kan.892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Kan.893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874. 
[1] Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.